Hvad laver en byggesagkyndig

Har du brug for en byggesagkyndig?

Står du og skal bygge nyt, købe nyt, har en bygningsskade eller andre byggetekniske udfordringer, kan det være en god ide at alliere dig med en uvildig byggesagkyndig. 

Hvad laver en byggesagkyndig

Roller og ansvar

En af de vigtigste roller for en byggesagkyndig, er at foretage inspektioner og vurderinger af bygningers kvalitet og sikkerhed. Dette indebærer at foretage grundige undersøgelser af bygningsdele og kontraktioner som fundament, ydervægge, tag, tekniske installationer m.m. for at identificere eventuelle problemer eller kritiske fejl, der kan påvirke bygningens stabilitet og holdbarhed.
Derudover skal en byggesagkyndig også undersøge og vurdere, om byggeprojektet overholder

gældende lovgivning og bygningsreglementer. Dette involverer blandt andet at sikre, at bygningen er opført i overensstemmelse med de godkendte tegninger og at alle installationer og materialer er af høj kvalitet.

En byggesagkyndig har også en vigtig rådgivende rolle, hvor de leverer anbefalinger til bygherrer, entreprenører og arkitekter om forbedringer og ændringer, der skal implementeres for at opretholde eller forbedre byggeriets kvalitet og sikkerhed.

Endelig har en byggesagkyndig også et ansvar for at rapportere fundene fra deres inspektioner, vurderinger og rådgivning til de relevante parter. Dette indebærer at udarbejde skriftlige rapporter, med foto dokumentation der beskriver alle observerede fejl, mangler og anbefalinger til eventuelle ændringer eller forbedringer, der skal implementeres.

Kompetencer.

Det vigtigt, at en byggesagkyndig har en solid teknisk viden om både konstruktionsmetoder, materialer og installationer. Deres tekniske ekspertise gør det muligt for dem at rådgive om de bedste løsninger og materialer tilpasset byggeprojektets behov.

En byggesagkyndig skal også være i stand til at kommunikere klart og præcist med både bygherrer, entreprenører og andre involverede parter. De skal kunne formidle komplekst teknisk information på en letforståelig måde og være i stand til at rådgive om de bedste løsninger og foranstaltninger, der skal træffes. Derudover skal de også have gode problemløsningsfærdigheder for at kunne komme med løsningsforslag og foreslå alternative løsninger i tilfælde af udfordringer.

Opgaver som byggesagkyndige udfører

Byggeteknisk gennemgang

En bygningssagkyndig udfører en undersøgelse af en bolig for at sikre, at bygningen er i en god stand. Ved hjælp af specielt udstyr og teknikker kan den erfarne byggesagkyndige opdage eventuelle problemer forårsaget af manglende vedligeholdelse eller fejl i udførelsen. Resultatet af gennemgangen kan udføres mundtligt eller i en rapport, der angiver nødvendige reparationer og forbedringer samt et skønnet prisestimat på dette. Det anbefales altid at benytte en uvildig bygningssagkyndig.

Læs mere om Total Byggerådgivnings – køberrådgivning.
Læs mere om Total Byggerådgivnings – Boligtjek/ Førsynsrapport

Byggetilsyn ved nybyggeri/renovering

En byggesagkyndig udfører tilsyn med byggeri for at sikre overholdelse af lovkrav og kvalitetsstandarder. For nybyggeri er det nødvendigt med flere grundige tilsyn for at sikre korrekt udførelse af alle faser, herunder inspektion af materialer, konstruktioner og installationer. Deres ekspertise sikrer, at alle myndighedskrav og specifikationer opfyldes, og entreprenøren ikke undlader nødvendige skridt.

Renoveringsprojekter kan være komplekse, da der tages hensyn til eksisterende konstruktioner og lovgivning. En byggesagkyndig kan undersøge bygningen for strukturelle problemer og fejl i tidligere konstruktion og rådgive om nødvendige tiltag for at sikre et velfungerende og sikkert resultat.

Byggesagkyndige kan også være involveret i projektstyring og rådgivning, herunder udarbejdelse af tidsplaner, koordinering af entreprenører og sikring af budgetter og tidsfrister. Nogle banker kræver tilknytning af en byggesagkyndig på større renoverings- eller tilbygningsprojekter for at sikre kvalitet og foretage stadeopgørelser før betaling.

Det anbefales at have en uafhængig byggesagkyndig til at udføre tilsyn ved større og mere komplekse opgaver som renovering, tilbygning og nybyggeri.

Læs mere om Total Byggerådgivning – Byggetilsyn
Læs mere om Total Byggerådgivning – Renovering og ombygning

Syn og skøn

“Syn og skøn” er en jura term, hvor en neutral byggeteknisk ekspert indkaldes for at afgive sin vurdering i en tvist om et byggeri. Eksperten inspicerer problemet, analyserer dokumentation, og giver en objektiv vurdering.

Processen hjælper med at fastslå årsagen til problemet, eventuelle erstatningskrav, og fordeling af ansvar. En skønsmand udfører undersøgelser og besvarer spørgsmål i en syn- og skønserklæring, som kan bruges som bevis i en retssag. Syn og skøn kan benyttes enten som en del af en retssag eller som forberedelse til en retssag.

Parterne kan komme med forslag til spørgsmål til skønsmanden, og retten kan afvise irrelevante spørgsmål. En specifik formular skal udfyldes og sendes til den anden part.

Parterne har ansvar for at foreslå en pålidelig og faglig kompetent skønsmand, som retten endeligt udpeger. Skønsmanden undersøger sagen på et angivet sted, hvor begge parter har ret til at være til stede.

Der er mulighed for at klage over skønsmandens handlinger til retten. Efter skønsmandens erklæring kan yderligere spørgsmål stilles, og der kan afholdes et retsmøde.

Omkostningerne til syn og skøn bestemmes af retten, og den part, der anmodede om det, bærer normalt omkostningerne. Efter afslutningen af sagen afgør retten betalingen for syn og skøn.

Læs mere om Total Byggerådgivning – Syn og skøn

Forsikringssager

En byggesagkyndig kan hjælpe med forskellige aspekter af forsikringssager relateret tilbygningsskader. Nogle af de områder, hvor en byggesagkyndig kan yde rådgivning, inkluderer:

  • Skades vurdering: En byggesagkyndig kan vurdere omfanget af skaden på en bygning og vurdere, om den er omfattet af forsikringen.
  • Årsagsanalyse: Hvis der er sket en skade på bygningen, kan en byggesagkyndig undersøge årsagen bag skaden og identificere eventuelle fejl eller mangler i konstruktionen eller materialerne.
  • Rådgivning om reparation og genopbygning: En byggesagkyndig kan rådgive om den nødvendige reparationer eller genopbygning af en skadet bygning og give en vurdering af omkostningerne hertil.
  • Vurdering af forsikringsdækning: En byggesagkyndig kan vurdere forsikringspolicens dækningsomfang og sikre, at alle relevante skader er omfattet af forsikringen.
  • Ekspertviden: I tilfælde af tvist kan en byggesagkyndig fungere som ekspertviden og give en objektiv vurdering af skadens omfang, årsag og nødvendige reparationer.

Disse er blot nogle af de måder, hvorpå en byggesagkyndig kan hjælpe i forsikringssager. Der kan være andre specifikke områder, hvor en byggesagkyndig kan levere ekspertise afhængigt af den konkrete sag.

Fugtteknisk gennemgang

En fugtteknisk gennemgang udført af en byggesagkyndig er en undersøgelse af en bygnings fugttekniske forhold. Formålet med denne gennemgang er at vurdere omfanget af eventuelle fugtproblemer eller skader i bygningen. En byggesagkyndig vil typisk udføre forskellige tests og observationer for at identificere potentiel fugtindtrængning eller fugtakkumulering i bygningsmaterialer eller konstruktioner. Dette kan omfatte visuel inspektion, brug af fugtmålere, endoskopi (kameraundersøgelse af skjulte områder), termografi (varmebilleder) og måling af luftfugtighed. 
Fugttekniske problemer kan være forårsaget af utætte tage, facade- eller kælderisolering, defekte vinduer eller døre, manglende ventilation eller andre faktorer. En byggesagkyndig vil identificere, dokumentere og vurdere disse problemer samt give anbefalinger til hvordan de kan udbedres.

Den fugttekniske gennemgang er vigtig for at sikre, at bygningen er sund og fri for fugtrelaterede problemer, som kan føre til skimmel, råd, indendørs luftkvalitetsproblemer og beskadigelse af bygningsmaterialer.

Læs mere om Total Byggerådgivning – Fugt og skimmelsvamp.

Stadeforretning

En stadeforretning afholdes, når en entreprisekontrakt annulleres, og byggeriet endnu ikke er færdiggjort. Med andre ord betyder ophævelsen, at kontrakten afbrydes og det bliver derfor nødvendigt at registrere, hvor meget arbejde entreprenøren allerede har udført. 

En sådan stadeopgørelse af byggeriet er nødvendig af både økonomiske årsager og for at bygherren kan hurtigt give en anden entreprenør adgang til at færdiggøre byggeriet.

Formålet med stadeforretningen og registreringsprotokollen er derfor at sikre, at der efter en ophævelse foreligger en dokumentation af byggeriets niveau af færdiggørelse samt kvaliteten af det udførte arbejde. Denne dokumentation vil have stor betydning som bevis i forbindelse med afregning, forhandling og en eventuel senere afgørelse af parternes forhold. Derfor er det vigtigt, at bygherren straks afsætter de nødvendige ressourcer til håndtering af registreringsarbejdet.

Det anbefales, at bygherren omhyggeligt følger proceduren i AB 18 for afholdelse af stadeforretning og udarbejdelse af registreringsprotokol. Det anbefales, at en uvildig skønsmand varetager registreringen og udarbejderregistreringsprotokollen, i hvert fald i de tilfælde hvor parterne ikke selv kan opnå enighed om forholdene. 

Derfor anbefales det, at bygherren ved en ophævelse straks kontakter Voldgiftsnævnet og anmoder om at få en passende skønsmand til at varetage registreringen af det udførte arbejde.

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).