Hvad skal man være opmærksom på ved 1 års gennemgang

Har du styr på din 1 års gennemgang?

En 1 års gennemgang er vigtig for dig som husejer. Den giver dig mulighed for at evaluere, gennemgå samt oplyse decideret punkter, hvor der er behov for udbedringer eller justeringer. Men hvad skal man være opmærksom på under en 1 års gennemgang? 

 

Hvad skal man være opmærksom på ved 1 års gennemgang?

Aftalegrundlag

Reglerne for 1 års gennemgang af det afleverede byggeri fastlægges typisk i entreprisekontrakten eller efter aftale med entreprenøren.

Ifølge regelsæt i AB Forbruger, er det entreprenøren der indkalder forbrugeren til 1 års gennemgangen, som skal finde sted senest 1 år efter afleveringen. Indkaldelsen skal være skriftlig.

Ifølge regelsæt i AB 18, er det Bygherren der indkalder entreprenøren til 1 års gennemgangen, som ligeledes skal finde sted senest et år efter afleveringen. Også her skal indkaldelsen være skriftlig.

Læs mere om aftalegrundlag her Byggeriets regler

Hvad går gennemgangen ud på

Under gennemgangen vil boligejer, entreprenøren og eventuelt en uvildig bygningssagkyndig gennemgå boligen og identificere eventuelle problemer, der er opstået siden byggeriets afslutning og sikre, at alt arbejde er udført i henhold til gældende krav og standarder. De vil inspicere både indvendige og udvendige områder af boligen. Formålet er at påpege eventuelle fejl og mangler, og sikre at alt arbejde udbedres i henhold til aftalte anvisninger og standarder.
Eventuelle fejl og mangler der opdages under gennemgangen, vil de blive dokumenteret i en rapport, og entreprenøren vil være ansvarlig for at udbedre disse fejl og mangler under garantiperioden.

Forbered dig inden gennemgangen

Forberedelse er nøglen til succes, hvilket også gælder for 1 års gennemgangen som boligejer. En af de mest værdifulde måder at forberede sig på er ved undervejs at notere eventuelle ualmindelige opdagelser, mislyde eller lugtgener, der måtte opstå i boligen.
De fleste har nok oplevet det før, at man pludselig kan høre en særdeles irriterende summelyd fra vandhanen, ventilationsanlægget eller man fornemmer en ubehagelig lugt, der kommer fra afløbet. Disse små, men alligevel væsentlige problemer, kan være tegn på en større underliggende årsag, som man måske ikke er klar over.

Ved at notere og dokumentere disse opdagelser løbende, er man bedre stillet, til 1 års gennemgangen. Det gør det ikke kun lettere at huske de små ting, man gerne vil have tjekket, men det letter også arbejdet for håndværkerne og entreprenøren. Ved nøjagtig at kunne rapportere de pågældende mislyde eller lugtgener, kan entreprenøren mere effektivt lokalisere og løse problemet.

Udover at det gør processen mere effektiv, sikrer noteringen af disse opdagelser også, at man ikke glemmer de mindre, men stadig irriterende problemer, som man måske har vænnet sig til.
Ydermere er noteringen af disse opdagelser også en god måde at beskytte sin investering i sin bolig. Ved at være opmærksomme på selv de mindste ting kan man forhindre mindre problemer i at udvikle sig til større, mere kostbare reparationer.

Tjekliste ved 1 års gennemgang for enfamiliehuse

Under 1 års gennemgangen af boligen gennemgås husets “adfærd”.

 1. Gennemgå taget og check for eventuelle skader eller lækager.
 2. Gennemgå tagrender og nedløb. Er der utætte samlinger og afledes regnvand korrekt?
 3. Tjek facaden for skader, revner eller misfarvninger (fugt, salpeterudtræk, mangaudtræk m.m.).
 4. Gennemgå sokkelen for større svindrevner (særligt ved udsparinger).
 5. Er udvendige elastiske fuger eller fugebånd intakte og tætte?
 6. Tjek af belægning og terræn omkring bolig.
 7. Kontrol af korrekt ventilation i skur/ garage (tværventilation).
 8. Inspektion af vinduer og døre for at sikre korrekt installation og funktion. Herunder at de er tætte og nemt kan betjenes.
 9. Gennemgå varme- og kølesystemet, herunder opvarmning og ventilation.
 10. Kontrol af eventuelle funktionsfejl på elinstallationer.
 11. Tjek om udsparinger i terrændæk er tætte (radonsikret).
 12. Tjek om indvendige gummi- og cementbaseret fuger er intakte og tætte.
 13. Tjek om der er skrukke klinker (manglende vedhæftning).
 14. Kontroller om der er korrekt fald mod afløb.
 15. Kontroller om badeværelser er udført med korrekt højdeforskel til afløb (bassinvirkning).
 16. Gennemgå alle rum for svindrevner mellem væg og loft.
 17. Gennemgå alle vægoverflader for bevægelsesrevner (typisk over overliggere).
 18. Kontroller stødsamlinger i trægulve samt om fodpanel slutter tæt til gulv.
 19. Kontrol af afløbssystem.
 20. Kontroller malerarbejde (løstsiddende og sluppet filt m.m.).
 21. Inspektion af bygningsdele for eventuelle tegn på fugt.
 22. Tjek isoleringen på loft for at sikre, at det er tilstrækkeligt og effektivt.
 23. Kontroller at kloakudluftning er korrekt monteret.
 24. Kontroller at ventilationsaftræk er korrekt isoleret og monteret.
 25. Kontroller at undertag og vindspærre er tæt.
 26. Kontroller at der er tilstrækkelig udluftning i loftrum.


Bemærk
: Denne tjekliste er ikke udtømmende og bør tilpasses efter specifikke behov. Det kan være nødvendigt at benytte professionelt værktøj, som fugtmåler, kiler, søgeblad, inspektionskamera m.m., for at finde skjulte fejl og mangler.
Det anbefales at søge professionel hjælp og rådgivning. Dette kan Total Byggerådgivning hjælpe med.

Typisk mangler ved 1 års gennemgang

Det kan være meget forskelligt fra byggeri til byggeri hvad der er af fejl og mangler ved 1 års gennemgang, men typisk ses disse mangler:

 • Svindrevner mellem loft og vægge.
 • Sluppen fuger i badeværelse eller omkring vinduer og døre.
 • Revner på sokkel ved gulvstående partier.
 • Bevægelsesrevner på bagmur over overliggere ved vinduer og døre.
 • Skrukke klinker på gulv og vægge.
 • løstsiddende og sluppet filt.

Afslutning på 1 års gennemgang

Når boligen er gennemgået, skal man sikre sig at alle fejl og mangler der er påpeget under gennemgangen, korrekt er registret i entreprenørens eftersynsprotokol. Her er det en god ide at have en uvildig byggesagkyndig på sin side, så man sikre sig at alle fejl og mangler der er fundet under gennemgangen, korrekt fremgår i den gældende rapport.
Rapporten underksives af boligejeren og entreprenøren, og det er entreprenørens ansvar at få udbedret manglerne.  

Tidsfristen for udbedring af fejl og mangler efter 1 års gennemgangen, afhænger af om aftalegrundlaget er AB18 eller AB Forbruger.
Nogle typehus firmaer har skrevet ind i deres kontrakter, hvor lang denne periode skal være. Typisk er det 8 uger. 

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).