Hvornår skal man bruge en byggetilladelse

Kræver det en byggetilladelse?

Hvis du er usikker på, om dit kommende byggeprojekt kræver en byggetilladelse, kan du her få mere information om, hvad der kræver en byggetilladelse og hvad der kan opføres/opbygges uden byggetilladelse.

Hvornår skal man bruge en byggetilladelse?

Byggeri der kræver en byggetilladelse:

 • Enfamiliehus
 • Rækkehus og dobbelthuse
 • Sommerhus
 • Tilbygninger
 • Bygge 1 sal. / udnyttelse af tagetage til beboelse
 • Anneks
 • Udestuer og vinterstuer
 • Kviste, karnapper (udvidelse af etagearealet)
 • Garager, carporte og udhuse over 50 m²
 • Inddragelse af udestuer, skur, garage til beboelse

Byggeri der kræver BBR registrering:

 • Garager og carporte op til 50 m²
 • Udhuse
 • Overdækninger
 • Drivhuse
 • Redskabsskur 
 • Hønsehuse og lignede

Bemærk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det afgørende for opførelse af bygninger uden ansøgning om byggetilladelse er det samlede areal af den sekundære bebyggelse på grunden maksimalt må være 50 m².  Eksisterende sekundær bebyggelse skal medregnes i beregningen af det samlede areal. Hvis der allerede er opført 35 m², kan der maksimalt bygges 15 m² mere uden byggetilladelse. Dette gælder uanset om den eksisterende sekundære bebyggelse er opført med eller uden byggetilladelse.

Ombygning der ikke kræver byggetilladelse:

Ombygninger i din etagebolig:

 • Skillevægsændringer (ikke-bærende/stabiliserende vægge)
 • Nedsænke lofter
 • Blænde døre inde i lejligheden
 • Renovere eller udvide dit køkken
 • Flytte køkkenet til et andet rum i din lejlighed
 • Renovere eller udvide dit badeværelse (Bemærk 5% reglen om merbelastning)
 • Indrette bad et nyt sted i din bolig (Bemærk 5% reglen om merbelastning)

Bemærk, det kræver byggetilladelse hvis:
Ændrer på de bærende konstruktioners virkemåde, fx et nyt dørhul i en bærende væg, eller støbt gulv der merbelaster konstruktionen med over 5% af den oprindelige belastning.
Ændrer på forudsætningerne for de brandmæssige forhold, fx ved at blænde din adgang til bagtrappen eller gøre flugtvejene smallere

Ombygninger i dit enfamiliehus:

 • Nyt badeværelse
 • Nyt køkken
 • Skillevægsændringer
 • Vedligeholdelsesarbejde i og på huset (herunder tag, facader, nye vinduer, med mere. )
 • Renovering/ ombygning uden ændring af boligarealet

Bemærk. Du skal være opmærksom på, at ombygningerne skal være i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger som er beskrevet i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – brand
Lokalplaner kan have krav om specifikke typer af materialer og farver der skal overholdes. 

Hvor søger man om byggetilladelse:

Du søger om byggetilladelse hos den kommune dit byggeprojekt skal opføres i.
Der ansøges digitalt gennem Byg & Miljø, på hjemmesiden guides du gennem alle relevante aspekter af dit kommende byggeprojekt. 
Ansøgningen kræver du forholder dig til alle relevante detaljer omkring projektet. 

Ved at indsende de nødvendige juridiske dokumenter, servitutter, tegninger og beregninger kan kommunen foretage en fyldestgørende vurdering af din ansøgning om byggetilladelse. Det er vigtigt at være velinformerede om alle krav og regler, der gælder for projektet. Det er afgørende i ansøgningsprocessen for at sikre en hurtigt sagsbehandlingstid og  godkendelse af din byggetilladelse.

Læs mere om Total Byggerådgivnings – Projektering og byggetilladelser 

Hvad skal ansøgningen indeholde:

De specifikke krav til en ansøgning om byggetilladelse varierer afhængigt af størrelsen og karakteren af det pågældende byggeprojekt. Når det kommer til fritliggende enfamiliehuse, er der dog generelt nogle standardkrav, der skal være opfyldt i en ansøgning om byggetilladelse. Disse kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • En situationsplan, der viser placeringen af det planlagte byggeri inklusive afstande til skel og koter/forhold på det omkringliggende terræn.
 • En plantegning der visualisere byggeriets indretning og dimensioner.
 • Facadetegninger af bygningens udvendige facader, fra alle fire verdenshjørner.
 • En snittegning, et snit gennem bygningen der viser højder, dimensioner og bygningsdele.
 • Dokumentation for byggerettens overholdelse, herunder byggelinjer, bebyggelsesprocent, afstand til skel og højdegrænseplan.
 • Overordnede oplysninger om konstruktionsklasse, brandklasse, materialer, installationer, og forsikringsforhold.
 • Der skal ansøges om dispensation i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelser i bygningsreglementet eller lokalplaner.

Efter byggeriets færdiggørelse skal der indsendes dokumentation som færdigmelding, for at modtage ibrugtagningstilladelse. Disse kan omfatte:

 • Dokumentation af tekniske bestemmelser (Kap. 2-22)
 • Statiske beregninger
 • Energimærke
 • Energirapport / varmetabsberegninger
 • Terrænregulering / IBS-Attest (Landinspektør)

Hvad koster en byggetilladelse:

Prisen for en byggetilladelse varierer afhængigt af kommunen, hvor ejendommen er beliggende, samt størrelsen og kompleksiteten af byggesagen. Priserne opgøres forskelligt i hver kommune, og man kan finde oplysninger om prisen på kommunens hjemmeside. 

Ved nybyggeri skal der desuden betales for en byggeskadeforsikring.

Udover prisen for tilladelsen kan der også påregnes omkostninger til arkitekt, ingeniør, landmåler, geotekniker mv.

Hvor lang tid tager det at få byggetilladelse:

Behandlingstiden for byggetilladelser varierer fra kommune til kommune. Nogle kommuner kan hurtigt godkende en ansøgning, mens det i andre kommuner i travle perioder kan tage flere måneder. Flere kommuner angiver ikke en forventet behandlingstid på deres hjemmeside. Hvis ansøgningen mangler vigtige oplysninger eller kræver dispensation, vil det altid medføre en længere behandlingstid.

Hvor længe gælder en byggetilladelse:

En byggetilladelse er gyldig i præcis 12 måneder fra modtagelsen. Hvis byggeprojektet ikke er påbegyndt inden for denne periode vil tilladelsen udløbe i henhold til byggelovens § 16, stk. 10.

Før byggeriet påbegyndes skal der meldes opstart til kommunen via Byg & Miljø. Nås det ikke at påbegynde byggeriet inden udløb, skal der ansøges om byggetilladelse på ny.

Udfyld kontaktformularen, og vi vender tilbage til dig inden for et døgn (på hverdage).